Doświadczenie zobowiązuje do doskonałości

Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A. powstało w roku 1948. Angażując niektórych pracowników Politechniki Śląskiej oraz kilku młodych inżynierów, którzy ukończyli studia tuż przed wojną, absolwentów i studentów zorganizowano kilkunastoosobowe, jednobranżowe zespoły i przystąpiono do projektów odbudowy zniszczonych podczas wojny obiektów przemysłowych w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, hucie „Kościuszko” w Chorzowie czy elektrowni Jaworzno.

Rozwój przemysłu wywołał w dalszych latach zapotrzebowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowanych od podstaw zakładów produkcyjnych. GBPBP podejmowało takie opracowania w zakresie budowlano-instalacyjnym współpracując z biurami technologicznymi z sektorów chemii czy hutnictwa. Biuro rozwijało swój potencjał. Rozpoczęto wówczas m.in. projektowanie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Zdobywająca doświadczenie kadra pozwalała na podejmowanie co raz to trudniejszych zadań projektowych.

Szczytowy okres rozwoju miał miejsce w latach 1976-1977, kiedy to zatrudnienie w biurze znajdowało 500 osób. Łącznie w ciągu sześćdziesięciolecia, z naszym biurem było związanych blisko 2000 osób, w tym wielu wybitnych specjalistów teorii i praktyki projektowania, co potwierdzili swoimi publikacjami, osiągnięciami naukowymi czy projektowymi. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego brało również udział w licznych  realizacjach kontraktów zagranicznych prowadząc nadzory autorskie oraz dostarczając usługi projektowe lub inżynierskie w 19-tu krajach świata jak Czechy, Rosja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Włochy, Irak, Iran, Japonia czy Indie.

W styczniu 1996 roku przedsiębiorstwo uległo przekształceniu w spółkę akcyjną, majątek spółki został wzięty w leasing przez ówczesnych pracowników. Struktura ta, w praktycznie nie zmienionym kształcie funkcjonuje do dziś. W tym samym okresie Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego już jako spółka prawa handlowego otrzymała swoje pierwsze duże zlecenie – projekt budowy zakładu produkcyjnego General Motors – Opel w Gliwicach. Była to w tamtych czasach jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce.

Dzisiaj spółka kontynuuje tradycję i wciąż dostarcza najwyższej jakości projekty dla najbardziej wymagających Klientów.

Zrównoważony rozwój

Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A. podjęło pierwsze działania do ustanowienia wytycznych dla wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju. Decyzja ta jest tym bardziej istotna, iż akcjonariat spółki to jej pracownicy, dla których rozwój i stabilność spółki jest szczególnie ważny.

Historia pokazuje, że spółka z sukcesem realizuje ogólnie przyjęte na świecie założenie zrównoważonego rozwoju, które możemy zdefiniować jako dążenie do zaspokojenia potrzeb – ekonomicznych, ekologicznych, społecznych – obecnego pokolenia, w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb własnych przyszłych pokoleń.

Opracowywana polityka zrównoważonego rozwoju, będzie poparta kodeksem dobrych praktyk w zakresie:

  • Odpowiedzialności ekonomicznej wobec akcjonariuszy i interesantów
  • Odpowiedzialności społecznej wobec pracowników i ich rodzin
  • Odpowiedzialności wobec środowiska