OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI GBPBP PROJPRZEM S.A.

 

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego  w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 104090, działając na podstawie art. 393, 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku o godzinie  15:00 w siedzibie Spółki- sala 01.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie
 7. a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 8. b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
 17. Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

 

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy, najpóźniej na piętnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu (pokój 113) przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia prosi się osoby uprawnione do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości w celu dokonania rejestracji i pobrania kart do głosowania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 prosi się wszystkie osoby uczestniczące w obradach Walnego Zgromadzenia o posiadanie i używanie masek ochronnych. Środki dezynfekujące będą dostępne na miejscu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane zmiany w Statucie Spółki:

 

 1. W paragrafie 23 ust. 3 Statutu:

Obecne brzmienie:

Punkt 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą zażądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

        Nowe brzmienie:

        Punkt 3. „Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia”.

 

 1. W paragrafie 36 Statutu dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
  Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki”. 

 

 1. Paragraf 37 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

Obecne brzmienie:

Spółka swoje ogłoszenia wywiesza w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy.

 

Nowe brzmienie:

Spółka swoje ogłoszenia wywiesza w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy, a także na prowadzonej stronie internetowej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”